Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ се сдоби с нов микроскоп ZEISS Axioscope

Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ се сдоби с нов микроскоп ZEISS Axioscope, закупен по проект „Късноалпийска тектонска еволюция на Родопския метаморфен комплекс и последователност на екстензионни и компресионни събития след средата на късния еоцен“ с ръководител доц. Невен Георгиев. Микроскопът ще бъде използван предимно за датиране по метода на следите (Fission-track dating), както и за микроструктурни и петрографски изследвания. С това събитие започва нов етап в прилагането на нискотемпературната термохронология в България.

Катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива - микроскоп ZEISS Axioscope
Катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива - микроскоп ZEISS Axioscope
Катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива - микроскоп ZEISS Axioscope
Катедра Геология, палеонтология и изкопаеми горива - микроскоп ZEISS Axioscope