Пенсионирани членове на катедрата

Проф. дн Христо Пимпирев
Стратиграфия, Фациален анализ, Исторична геология, Палеогеография, Геология на Антарктида
каб. 276, тел. 02 9308 508
polar@gea.uni-sofia.bg

Проф. д-р Марин Иванов
Палеонтология, Био-събитийна и секвентна стратиграфия
каб. 273, тел. 02 9308 278
mivanov@gea.uni-sofia.bg

Доц. д-р Сава Джуранов †
Палеонтология

Доц. д-р Димо Димов
Структурна геология на високометаморфни скали, геология на Антарктида и геофизика
каб. 275, тел. 9308 431
dimo@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. Ласло Клайн
Геотектоника, структурна геология на магмени и метаморфни скали
каб. 282, тел. 02 9308 271
laslo@gea.uni-sofia.bg