Библиотека Геология

Geological Library

Библиотеката към специалност Геология е създадена през 1899 г. от първия български геолог и университетски преподавател Георги Златарски. Той организира прехвърлянето на намиращата се в Министерството на търговията литература по геология към Софийския университет и изисква с царски указ книгите по геология от Народната библиотека. Фондовата сбирка постепенно се разраства и с дарените лични библиотеки на проф. Георги Златарски, проф. Стефан Бончев, проф. Петър Бакалов и други изтъкнати български геолози.
Днес библиотеката притежава най-богатия фонд на Балканския полуостров по обща геология, тектоника, палеонтология, стратиграфия, въглища, нефт и газ.

Адрес: 1504 София, бул. Цар Освободител № 15, Софийски университет, Северно крило, ет. 1, каб. 213

Библиотекар: Малин Иванов
Тел.: 02 9308 391
E-mail: geology_lib@gea.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30

Фонд: над 44 600 тома книги, периодични издания, карти, атласи, CD и др.
Читателски места: 6, от тях 1 компютризирано
Картотеки:

  • Библиотека „Проф. Георги Златарски”
  • Дипломни работи
  • Автореферати на дисертации
  • Публикации на преподаватели
  • Отпечатъци на статии

Материална база: 2 компютъра, МФУ

Галерия: Библиотека Геология

Галерия: Библиотека Геология