PhD Students

Yasen Dinev

Yasen Dinev, PhD student

Geotectonics
yasendinev@abv.bg

Supervisor: Assoc. Prof. Ianko Gerdjikov

Eva Marinovska

Eva Marinovska, PhD student

Petroleum Geology
evichka_@abv.bg

Supervisor: Assoc. Prof. Nikola Botusharov