Обява за докторантура към секция Геохимия и Петрология, Геологически институт, БАН