За Катедрата

Катедрата по геология, палеонтология и изкопаеми горива е една от двете катедри на специалност Геология. Катедрата включва дванадесет преподаватели, от които четирима професори, шест доценти и двама главни асистенти, както и трима души технически персонал.

Основните курсове, които катедрата предлага в бакалавърския курс на обучение, са Основи на геологията, Палеонтология, Стратиграфия, Исторична геология, Структурна геология и геотектоника, Геоложко картиране, Геология на България, Геология на нефта и газа, Въглищна геология.

Теренните занятия, организирани от катедрата, са по няколко основни дисциплини: Основи на геологията, Палеонтология и стратиграфия, Структурна геология, Геоложко картиране, Геология на България.

Катедрата предлага обучение за бакалавърска степен в специалност Геология и няколко магистърски програми: Геология и палеонтология, Палеонтология и биостратиграфия, Приложна икономическа геология (съвместно с Катедрата по минералогия, петрология и полезни изкопаеми).