Палеонтология

Целта на курса е да даде на студентите основни познания по предмета, задачите, принципите и методите на палеонтологията. Курсът се състои от две основни части. В първата част (Обща палеонтология) студентите се запознават с предмета и задачите на палеонтологията, с процесите на фосилизацията, факторите на тафономията и методите за анализ на фосилните находища, средите на обитание, адаптацията на организмите и самоорганизацията на екосистемите; характерните черти на живата материя, фактори и движещи сили на еволюцията на организмите, както и предпоставките за възникването и развитието на живота върху Земята. Втората част е посветена главно на морфологията и систематиката на основните организмови групи – прокариоти (бактерии и цианобионти), и еукариоти (растения и животни), тяхното разпространение и геоложко значение.

Курсът се води във 2 курс (I семестър) от доц. Дочо Дочев.