Исторична геология

Курсът по исторична геология започва с обща част в която се изясняват начините за изучаването на физикогеографската обстановка, строежа и развитието на земната кора през геоложкото минало. В специалната част се разглежда геоложката история на Земята по еони, ери и периоди от докамбрия до кватернера. Проследяват се схващанията за разчленението на отделните хроностратиграфски подразделения и свързаните с това проблеми, основните моменти в развитието на организмовия свят, развитието на земната кора, особеностите на утайконатрупването и неговата еволюция. Разглеждат се конкретни разрези от типовите или характерни области на отделните хроностратиграфски подразделения полеогеографската обстановка през геоложкото минало (разпределение на сушата и водата, климатичната зоналност, палеобиогеография, релеф на древните суши и океани). Проследява се тектонския живот на Земята във времето, историята на отделните палеоконтиненти, палеоокеани и орогени. Разглежда се и палинспастичната картина на лицето на Земята във възлови моменти от нейната история. За отделните ери се извеждат основните закономерности в развитието на Земята като цяло.

Курсът се води в 3 курс (I семестър) от проф. Полина Павлишина.