Природни рискови процеси в западната част на Карловския грабен, район на Розино 2-ри септември, 2022 г.

Активната разседна зона в подножието на Стара планина

по Вангелов и др., 2010
При такив тип разседни зони се очаква следната конфигурация: система планински фронт, маркиран от стръмни фацетирани склонове, дълбоко всечени, обикновено къси (ако са млади) речни долини и алувиални конуси в пропадналия блок.
Ход на разседната зона в района на с. Розино, изображение на GoogleEarh, снимка от 2021 г.

Зоната все още не е детайлно изучена, но морфоложките особености на територията показват ясно хода на разлома.

Разломната зона се разкрива в изкопите на ж.п. линията
Разломната зона в изкопа на ж.п. линията, щеката е дълга 1 m.
Разломната зона в изкопа на ж.п. линията, скалата е силно разрушена.
Екстракт от картата на МРРБ, където на зоната е придадена много ниска опасност.
😒

Позволяваме си аргументирано да оспорим това виждане. Основанията за това са непубликувани данни от палеосеизмично изследване в Златишкия грабен. На фигурата по-горе е показана позицията на изкопаната преди години палеосеизмична канава.

Поглед към канавата при с. Мирково, изобрежение на GoogleEarth.

Данните от нея показват активността на разседа в този участък. По различни геоморфоложки-геоложки белези може да предположим дори по-висока активност на зоната в Карловско.


Други природни рискове

Срутища и свлачища

Разломната зона е довела до силно отслабване на скалния масив, в който са изкопите на ж.п. линията. Скалите са брекчирани, натрошени и якостните им показатели са силно нарушени.

Допълнително, нещата се усложняват от честата нашистеност (т.е. скалата не е изотропна а се цепи лесно по плоскости) на скалите, и то тази шистозност е паралелна на наклона на склона.

Слабата скална основа и стръмните склонове са причина за формиране на специфичен тип свлачища, които се трансформират в кално-каменни порои. Тези процеси са изключително опасни. В резултат на проливните дъждове в периода 2-3 септември 2022 г. се регистрират поне 4-5 такива явления:

Трансформиранато в дебритен поток свлачище, западна окрайнина с. Розино.

Водни и кално-каменни (дебритни потоци)

В района на с. Розино, старопланинския склон се отводнява от по-големи водосбори, но и малките такива са чести:

Със стрелки са маркирани по-важните малки водосбори.

Какъв е проблема с тях? Оставените отвори на водостоците са с малък диаметър!

Водосток до прелеза в западната част на с. Розино
Водосток западно от ж.п. гара Розино

Проведените от нас теренни изследвания показаха, че при поройните валежи от 2-3 Септември 2022 г. повечето водостоци се запушват, оформят се локални депа от стотици кубични метри песъчливо-гравийна маса.

Ускорена ерозия

Дълбоки над метър ровини, непосредствено под ж.п. линията. Източно от с. Розино.
Разкъсана бетонна облицовка на канал под водостока на ж.п. линията. Западно от с. Розино.