Успешна публична защита на докторска дисертация на Цветелина Горинова на тема ,,Структурна и късноалпийска тектонометаморфна еволюция на скалите от високостепенния фундамент на Северозападна Рила”

На 07.07.2020 г. се проведе публична Защита на докторска дисертация на Цветелина Горинова (редовна докторантура) с научен ръководител доц. д-р Невен Георгиев на тема: ,,Структурна и късноалпийска тектонометаморфна еволюция на скалите от високостепенния фундамент на Северозападна Рила” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геотектоника). Защитата се проведе в онлайн среда чрез приложението Microsoft Teams.

Рецензенти на докторската теза бяха проф. д-р Радослав Наков (ГИ-БАН) и доц. д-р Янко Герджиков (СУ), а становища бяха предоставени от проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ-БАН), доц. д-р Стефка Приставова (МГУ) и доц.д-р Невен Георгиев (СУ).

Освен блестящото представяне на докторантката Цветелина Горинова по време на защитата, отзивите на рецензентите и становищата по темата на дисертацията несъмнено потвърдиха добре свършената работа, отличния резултат и приносите на докторантката. Представените изследвания и резултати разкриват нови данни и разбирания за един изключително сложен за изследване район, както от геоложка гледна точка, така и чисто логистично.

Дисертацията е подкрепена с публикация в списание с импакт фактор (Gorinova, T., N. Georgiev, Z. Cherneva, K. Naydenov, V. Grozdev, A. Lazarova. 2019. Kinematics and time of emplacement of the Upper Allochthon of the Rhodope 70 Metamorphic Complex: evidence from the Rila Mountains, Bulgaria. Int J Earth Sci (Geol Rundsch), 108: 2129. https://doi.org/10.1007/s00531-019-01754-2), както и с участия в няколко конференции.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с автореферата, рецензиите и становищата на следния линк:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/geologo_geografski_fakultet/specialnosti/doktoranti/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/predstoyaschi_zaschiti/cvetelina_vihrenova_gorinova_geologo_geografski_fakultet