Геология и палеонтология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Диан Вангелов

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 276

тел. 02 9308 508

Обучението в магистърската програма по Геология и палеонтология покрива направленията Регионална геология, Структурна геология, Геотектоника, Палеонтология и стратиграфия, Нефтена и въглищна геология.

Прием на студенти: Приемът на студенти за места, субсидирани от държавата, се извършва с конкурсен устен изпит (събеседване) с назначена изпитна комисия по предварително обявена тематична конкурсна програма.

Срещу заплащане (без да полагат конкурсен изпит) се приемат студенти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, на които средният успех от следването им е не по-нисък от добър (3.50).

Продължителност на обучението: Организира се в три семестъра, като изисква усвояване на минимум 860 часа аудиторна заетост, преддипломна практика и изработване на дипломна работа. Всеки семестър се усвояват по 30 кредита от аудиторна и извънаудиторна заетост по учебни дисциплини.

Обучението за образователно-квалификационната степен „магистър“ по геология и палеонтология изисква усвояване на 90 кредита (860 часа) за 3 семестъра за лица, които притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионалните направления Геология и Геоинженерство, независимо къде е придобита.

Учебният план на магистърската програма по геология и палеонтология дава възможност на дипломираните бакалаври по геология да специализират своите знания и да развият професионални умения в областта на: регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и изкопаемите горива. Всеки студент индивидуално планира учебната си програма. Студентските ангажименти се контролират и отчитат чрез кредитна система.

Дисциплините са задължителни (25 кредита), избираеми (минимум 39 кредита) и факултативни. Чрез избираемите и факултативните дисциплини всеки студент избира направлението, в което може да се дипломира.

Преддипломната практика (3 кредита) се провежда през летния сезон между втория и третия семестър по индивидуална програма за всеки студент. Програмата на практиката цели да обезпечи събиране на материали за дипломната теза.

Дипломната теза (15 кредита) се възлага от научния ръководител на студента. Подготовката се осъществява паралелно с аудиторното обучение през третия семестър. Дипломната теза се разработва в едно от определените в програмата направления.

Специалистите с висше образование с образователно – квалификационната степен „магистър по геология и палеонтология“ получават, както широка общогеоложка, така и специализирана подготовка в областта на регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и търсенето и проучването на изкопаеми горива. Те придобиват, както съвременна теоретична подготовка в тези области на геологията, така и необходимите практически умения за решаване на конкретни проблеми в геоложката практика.

Образователно-квалификационната степен магистър“ по геология и палеонтология се придобива след успешно положени семестриални изпити и защита на дипломна теза.

Програма

за прием в магистърската програма Геология и палеонтология

В програмата са включени основните направления, съставляващи интегрална част на задължителните дисциплини в регионалната геология, геотектониката и структурната геология, палеонтологията и стратиграфията и изкопаемите горива.

1. Положение на Земята в пространството, физически и химически характеристики и свойства на Земята;

2. Методи на стратиграфията;

3. Видове стратиграфски единици;

4. Фактори на еволюцията;

5. Направления на еволюцията;

6. Основни закономерности в развитието на организмовия свят;

7. Гънкови структури – морфоложки особености и механизъм на образуване;

8. Пукнатинни и разломни нарушения – елементи, морфоложки особености, механизъм на образуване, кинематични типове;

9. Орогенни пояси – продукт на деструктивни граници на лито­сферните плочи. Нагънати системи от субдукционен и колизионен тип – условия на образуване и развитие;

10. Изкопаеми горива – генетична класификация, природно разпространение;

11. Въгленосни формации – образуване, характеристика и класификации;

12. Залежи и находища от нефт и газ – класификации, образуване и разрушаване;

13. Мястото на територията на България в рамките на орогенна система на Югоизточна Европа. Тектонско райониране;

14. Мизийска платформа;

15. Междинни зони на Балканидите – Източнобалканска тектонска зона.

Учебен план