Търсене на нефтени и газови находища

Целта на курса е студентите да усвоят съвременни познания за сложния, продължителен и много скъп търсещо-проучвателен процес за нефт и газ. Последователно се разглеждат няколко тематични направления, които включват: 1) Основните предпоставки за нефтогазоносност в земните недра и тяхната прогнозна оценка; 2) Най-важните закономерности в разпределението на запасите от нефт и газ; 3) Фундаменталните методи за търсене и проучване на залежи от нефт и газ и получаваните от тях резултати; 4) Методите за оценка на запасите от нефт и газ; 5) Етапността, стадийността и последователността при реализацията на търсещо-проучвателния процес.

Курсът е изграден на базата на съвременни методи за прогнозна нефтогазоносна оценка и за ефективни търсещи проучвания. Специално внимание се отделя на различния подход при търсене на антиклинални и неантиклинални залежи; нефтогазови проучвания в различни тектонски зони и проучвания на сушата и в акваторията.

Геоложките критерии за нефтогазоносност, тьрсене и проучване на нови залежи са изведени на преден план, а експлоатацията на находищата e разгледана само схематично за нуждите на университетската геоложка специалност.

Целта на упражненията е студентите да получат практически умения за обработка и геоложка интерпретация на данните от изследванията и сондирането. Те ще могат графично да представят получените резултати на корелационни табла и да изготвят дълбочинни геоложки разрези, структурни карти и различни схеми по сондажни данни.

Курсът се води от доц. д-р Никола Ботушаров.