Структурна геология

Структурната геология е едно от основните и класически направления в геоложката наука, което се занимава най-общо с деформационните структури в скалите и с историята и механизмите на тяхното образуване. Курсът е втората дисциплина (след Геотектоника) от по-обширен цикъл курсове, чиято цел е да запознаят студентите от бакалавърската степен на специалност геология с детайлите в строежа на земната литосфера, механизмите и условията на формиране на различните деформационни структури в скалите, както и с методите за тяхното изучаване. В този курс ще бъдат разглеждани общите закономерности в строежа и тектонската еволюция на литосферата като се обръща особено внимание на добре изучени естествени обстановки. В качеството си на фундаментална дисциплина курсът по Структурна геология разглежда теорията на деформация – напрежение и деформация. Изучават се причините, способите и до известна степен механизмите на деформация (конкретните механизми на деформация са широко застъпени в специализирания курс по Структурен анализ). Разгледани са подробно различните типове гънкови структури, както и структурите, възникващи в процеса на гънкообразуване. Особено внимание е отделено на различните типове зони на срязване и свързаните с тях структури. Анализът на зоните на некоаксиална деформация е развит въз основа на търсенето и разпознаването на кинематични индикатори.

Курсът се води в 3 курс (I семестър) от доц. Невен Георгиев.