Сеизмостратиграфия

Сеизмостратиграфиятае най-съвременният метод за геоложка интерпретация на сеизмични данни. Интересът към сеизмостратиграфските техники нараства непрекъснато. Сеизмичните методи бяха безспорно доказани и утвърдени през последните десетилетия, което се оказа особено полезно за нефтената геология. Сеизмичните профили са богат и благонадежден източник на информация за дълбочинния геоложки строеж. Голямото предимство на сеизмостратиграфията в басейновите изследвания е, че методологията съчетава два различни начина на наблюдение и проучване: сеизмичен и сондажно-контролиран подход. Следователно, тя е средство за реконструкции на геоложкия строеж и развитие в неизучени седиментни басейни, където липсва сондажна информация или тя е недостатъчна.

Сеизмичният метод създава сравнително опростена геофизична картина на разреза под земната повърхност, която трябва да се интерпретира и обоснове геоложки. Необходимо е да се следва определена процедура, която включва основни стъпки при сеизмостратиграфския анализ. Така се достигна до нов начин на поделяне, корелация и изобразяване на седиментния пълнеж за целите на басейновия анализ. Идентифицирането на седиментните секвенции и системни трактове по сеизмични данни дава основа за по-точно предсказване на литофациесите и депозиционните обстановки. Важно е да се постигне разбиране на геоложката еволюция на седиментните басейни и установи тяхната хроностратиграфска рамка.

Сеизмичните изследвания в наши дни се разширяват и детайлизират, което подобрява ефективността при търсенето и проучването за нефт и газ. Този подход представлява важен инструмент за очертаване на природни резервоари, покривки, нефтомайчини скали и въглеводородни капани. Нещо повече, може да определи точно потенциалните генериращи скали и двойките колектор/покривка и очертае възможните въглеводородни сценарии. Сеизмичните изследвания трябва да се считат също за съществен елемент в регионалната геология и басейновия анализ.

Курсът се води от доц. д-р Никола Ботушаров.