Регионална нефтогазова геология

Основната цел на дисциплината е да даде на студентите знания за нефтогазоносността на България и света. Курсът е разделен на две части, като основната тежест е поставена върху геоложките условия за нефтогазоносност в България.

В първата част “Нефтогазоносност на България” последователно се разглеждат: 1) Развитието и резултатите от търсещите проучвания за нефт и газ; 2) Тектонските и седиментоложките предпоставки за нефтогазоносност; 3) Нефтогазоносните комплекси и техния потенциал; 4) Откритите нефтени и газови залежи с промишлено значение; 5) Перспективите за по-нататъшното развитие на търсещите проучвания.

Във втората част “Нефтогазоносност на света” е включено: 1) Разпределението на основните нефтогазоносни райони по света и измененията в географията на нефто-проучвателните и нефто-добивните райони; 2) Основна нефтогазоносна характеристика на главните нефтогазоносни провинций и басейни.

В заключение се разглеждат съвременните тенденции в: 1) Структурата на световния енергиен баланс и неговото изменение в бъдеще; 2) Търсенето на нови запаси от нефт и газ; и 3) Нарастващото значение на нетрадиционните петролни ресурси.

Курсът се води от доц. д-р Никола Ботушаров.