Практика по Геоложко картиране

Практиката по Геоложко картиране има за цел да запознае студентите с техниките на картиране в различни видове терени – седиментни, магмени, метаморфни и с документирането на различни видове структури. Да се добият практически умения за ползване на топографска карта, геоложки компас, GPS, да се документират локални разкрития, да се описват седиментни последователности, да се характеризират вулкански, магмени и метаморфни скали, техните граници, степен на промяна, наложени деформации и др. Да се научат на различни видове опробване, в зависимост от целите на анализите. Да изготвят геоложка карта в различни мащаби, стратиграфски колонки, разрези и окончателен доклад. Не на последно място да работят в екип, да поемат отговорност, да организират работата си за целия период от време и за всеки ден поотделно, включително и времето, предвидено за изготвяне на отчета и да защитават заедно представените резултати.

Практиката се провежда в района на с. Петрич, Златишко, където има много добра възможност да се работи в различни видове терени, с различна структурна характеристика. Студентите работят в групи от четирима, в мащаб 1:10 000, като трябва да покрият между 8-10 км2, в зависимост от сложността на терена. В началото се провеждат общи рекогнисцировъчни маршрути, след което групите работят самостоятелно, но през 2-3 дена са придружавани от преподавател за наблюдение на правилното спазване на техниките, за допълнителни указания или за решаване на възникнал проблем. Всяка вечер групите се отчитат пред ръководителите на практиката и се обсъжда плана им за следващия ден.

Практиката завършва с изготвянето на окомплектована геоложка карта и отчет, който се защитава от цялата група.

Галерия: Практика по Геоложко картиране

Практика по Геоложко картиране