Динамика на нефтообразуването и нефтонатрупването (Петролни системи)

Петролната система е научен и практически метод, който се развива през последните няколко десетилетия и ще продължи да се усъвършенства в бъдеще. Концепцията за петролните системи съчетава нефтената геология и геохимия по начин, който може съществено да увеличи ефективността при търсенето на нефт и газ. Концепцията е по-благонадежден и логичен начин да се оцени и опише нефтогазоносният потенциал и очакваният проучвателен риск в несондирани перспективни структури, сценарии и басейни. Това е нов подход, който може до голяма степен да помогне на учените при набавянето, както на данни така и на геоложка основа за конструктивни анализи.

Седиментните басейни, петролните системи, сценарии и перспективни капани могат да се разглеждат като отделни изследователски нива. Всяко от тях се нуждае от своята геоложка интерпретация и по-добро разбиране за генезиса и местонахождението на въглеводородите в земните недра.

Основната цел на курса е да даде познания за по-ефективна оценка на нефтогазоносността на седиментните басейни чрез изслезване на петролните системи и сценарии. Петролните системи имат географски и стратиграфски обхват, които са неотделима съставна част на седиментния басейн.

Присъствието на една или няколко петролни системи в седиментния басейн е гаранция за наличието на определени предпоставки (елементи) и последователното развитие във времето и пространството на нефтогазообразуване и нефтогазонатрупване. Концепцията на петролните системи за всеки седиментен басейн е различна и се определя от особеностите на цялостния им геоложки строеж и развитие.

Важно е да се подчертае, че съществените елементи на петролните системи са генериращите скали, резервоарите, регионалните покривки, капаните и погребаният разрез. Те заедно с процесите във въглеводородните системи се разглеждат във взаимна връзка и йерархична съподчиненост.