Геотектоника

Задачата на този курс е, да запознае студентите с основните принципи на концепцията за Тектоника на плочите. Тук са разгледани общите закономерности в строежа и тектонската еволюция на земната кора и литосферата. Дадена е представа за механизма на развитие на литосферата, за взаимовръзката между геоложките процеси и тяхната обусловеност от измененията, които настъпват в земната вътрешност. Курсът в детайли разглежда различни типове геодинамични обстановки, като ги обвързва с конкретни процеси, явления и геоложки феномени.

След успешно завършване на курса, студентите ще имат придобити знания относно:

  1. Строежа на литосферата и механизмите на нейното създаване и унищожаване;
  2. Строежа на земната вътрешност, динамиката на външното ядро и динамиката на мантията и как те влияят върху развитието на земната литосфера;
  3. Особеностите на различните типове геодинамични обстановки, образувани изцяло във връзка с различните типове граници на литосферните плочи.
  4. Особеностите на различните типове орогени и свързаните с тях специфични седиментни, магмени и метаморфни скали.

Курсът се води във 2 курс (II семестър) от доц. Невен Георгиев.