Геотектоника и Структурна геология

Структурната геология е едно от основните и класически направления в геоложката наука, което се занимава най-общо с деформационните структури в скалите и с историята и механизмите на тяхното образуване. Курсът по Геотектоника и структурна геология е първата дисциплина от по-обширен цикъл курсове, чиято цел е да запознаят студентите от бакалавърската степен на специалност геология с детайлите в строежа на земната литосфера, механизмите и условията на формиране на различните деформационни структури в скалите, както и с методите за тяхното изучаване. В този курс ще бъдат разглеждани общите закономерности в строежа и тектонската еволюция на литосферата като се обръща особено внимание на добре изучени естествени обстановки. В качеството си на фундаментална дисциплина курсът по Геотектоника и структурна геология е развит в два основни аспекта: 1) Теория на деформацията – Напрежение и деформация; 2) Тектоника на плочите и орогенни системи. Първата част на курса (Структурна геология), която засяга теория на деформацията разглежда причините, способите и до известна степен механизмите на деформация (конкретните механизми на деформация са широко застъпени в специализирания курс по Структурен анализ). Разгледани са подробно различните типове гънкови структури, както и структурите, възникващи в процеса на гънкообразуване. Особено внимание е отделено на различните типове зони на зрязване и свързаните с тях структури. Анализът на зоните на некоаксиална деформация е развит въз основа на търсенето и разпознаването на кинематични индикатори. Втората част на курса (Геотектоника) разглежда процесите на деформация, но вече в планетарен мащаб, като се обръща особено внимание върху конкретни и добре изучени обстановки. Тази част от курса дава представа за механизма на развитие на литосферата, за взаимовръзката между геоложките процеси (седиментонатрупване, магматизъм, метаморфизъм, структурообразуване и др.) и тяхната обусловеност от измененията, които настъпват в земната повърхност. Предлагат се и сьвременни трактовки за развитието на типовете орогени, включително и процесите на късна и постколизионна екстензия, както и такива за особеностите на регионалните отседни зони на срязване и тяхната роля при структурната еволюция на литосферата.

Курсът се води в 3 курс (I семестър) от доц. Невен Георгиев.