Геоложко картиране

Изучват се основите на организацията на теренните работи, принципите, методите и техниката на наблюдение при терени с различен геоложки строеж и състав (седиментни, магмени, метаморфни или комбинирани, деформирани и недеформирани) и съобразно задачите на изследването (мащаб, включване на сондажни, сеизмични и минни изработки и др). Дават се редът и съдържанието на теренната обработка на материалите, интерпретацията и оценката им, начините и изискванията за оформянето и отчитането на резултатите според спецификата на изследването.

Извънаудиторната заетост е сързана с изготвянето на симултативна геоложка карта и план за отчет върху учебна топографска основа.

Курсът се води в 3 курс (I и II семестър) от доц. Диан Вангелов и гл. ас. Елеонора Балканска.