Геология на нефта и газа

Курсът има за цел да даде фундаментални знания за природата на нефта и газа, техния произход и форми на намиране в земните недра. Във въведението на курса се характеризират особеностите на нефта и газа като природни суровини. Очертават се основните цели и задачи на нефтената геология, нейното историческо развитие и връзките ѝ с другите фундаментални, природни и приложни науки. След това се акцентира на разнообразието, състава, свойствата и значението на природните нафтиди. Подробно се разглеждат съвременните достижения в изучаването на произхода на нефта и газа. По-нататък се изучават последователно и подробно геоложките условия за образуване на акумулации от нефт и газ и начина за тяхното формиране и съхраняване. Очертават се накратко основния подход за оценка на нефтогазоносната перспективност, методите за търсене на залежи и нефтогазоносността на България.

Курсът се води в 3 курс (I семестър) от доц. Никола Ботушаров.