Геология на България

Курсът по Геология на България има за задача да запознае студентите с особеностите в строежа и развитието на земната кора на територията на България. В методично отношение той представлява възможност за демонстриране на определен подход при осъществяването на регионалните геоложки интерпретации.

Съдържанието на курса се излага в две основни части – стратиграфия и тектоника.

В стратиграфския дял, в геохроноложка последователност се дават сведения за особеностите, разпространението и стратиграфското разчленяване на скалите с различна възраст. Привеждат се данни и съображения за тяхното датиране, а също и за палеогеографските условия на образуването им.

В тектонския раздел се разглеждат основните черти в строежа на територията на странета. Характеризират се особеностите на първоразредните тектонски единици, структурата им, времето на възникване, границите и взаимоотношенията между тях. Правят се корелации на отделните тектонски зони със съседните на нашата страна части от Алпийския ороген на Югоизточна Европа.

В края на курса се обсъжда модела на алпийска еволюция на територията на България, съобразен с всички най-нови стратиграфски данни и съвременните принципи на геодинамичните интерпретации.

В качеството си на учебна дисциплина, третираща регионалната геология на определена територия, програмата по Геология на България съдържа и субективни елементи – базира се на степен на информираност, на персоналната концепция и теоретичните принципи на титулярите на курса. Същевременно тя е и твърде динамична – съдържанието й се обогатява непрекъснато с резултатите от най-новите стратиграфски и тектонски изследвания у нас и в съседните страни.

Курсът се води в 3 курс (II семестър) от доц. Диан Вангелов, доц. Янко Герджиков и гл. ас. Елеонора Балканска.