Въглищна геология

Курсът разглежда геологията на твърдите изкопаеми горива – торф, въглища и битуминозни скали. Обсъждат се благоприятните фактори и фациалните обстановки на образуване и геоложката еволюция на твърдите горива, въгленосните седименти – техният строеж, стратиграфско и географско разпространение. Разглеждат се общите закономерности на въглеобразуването в света и в България.

Курсът се води в 4 курс (I семестър) от проф. Ирена Костова.