Кандидат-студентска кампания 2021

Специалност „Геология“

Обучението по геология се извършва в две образователни степени – бакалавър и магистърсъответно в 8 и 3 семестъра. Бакалавърското ниво дава фундаментални знания във всички области на геоложките науки.  Днес в специалност „Геология“ се подготвят специалисти, които се занимават с изучаване на:

 • строежа и геоложката история на Земята
 • процесите, които се извършват във вътрешността на планетата и на нейната повърхност
 • закономерностите на натрупване и разпространение на полезните изкопаеми – рудни, нерудни, въглища, нефт и газ

Завършилите специалност „Геология“ могат да се реализират професионално в:

 • геолого-проучвателните и минно-добивните предприятия в страната и чужбина
 • научни организации и висши училища
 • лаборатории и ведомства, свързани с опазване и възстановяване на природната среда
 • лаборатории за изследване на веществения състав на скали, руди и минерали, нефт и газ
 • проектантски организации, институти и фирми и т.н.

Специалност „Геология и проучване на природни ресурси“

„Геология и проучване на природни ресурси“ е нова специалност в Геолого-географски факултет на Софийския университет, създадена в отговор на търсенето от бизнеса и индустрията.

Бакалавърската програма по „Геология и проучване на природни ресурси” е с четири годишен курс на обучение и цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на природните ресурси.

В бакалавърската програма студентите придобиват познания за строежа, историята и геоложките процеси на Земята, минералите и скалите, еволюцията на организмовия свят, различните типове вкаменелости, състава, свойствата и произхода на находищата на природните ресурси, закономерностите при образуването на различните типове полезни изкопаеми, съвременни компютърни технологии и аналитични методи за анализ на природните ресурси и др.

По време на следването си студентите придобиват ключови умения като:

 • извършване на полеви и лабораторни изследвания
 • анализ на публикувани данни
 • анализ на геоложки събития
 • планиране и ръководство на търсещи и проучвателни проекти
 • прилагане на съвременни методи за анализ и използване на информационни технологии
 • интелектуални умения и работа в екип

Завършилите студенти в специалност „Геология и проучване на природни ресурси“ могат да се реализират в следните сфери:

 • геолого-проучвателни и минно-добивни предприятия в страната и чужбина
 • проектантски организации, институти и фирми
 • към отделите на „Пътно строителство“ и строителни компании
 • научни организации и висши училища
 • експерти в РИОПС и др.

Обучението по двете специалности се организира и провежда от Геолого-географски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. В рамките на факултета работят две катедри, в които се реализират учебните планове – Катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ (Уеб сайт: https://gpff.gea.uni-sofia.bg/) и катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ (Уеб сайт:http://mpeg.gea.uni-sofia.bg/).

Информация за кандидатстване: Сайт на Софийски университет – Кандидат-студентска кампания 2021

Информация за записване: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-географски факултет, бул. „Цар Освободител“ 15,  София 1504 , Ректорат, Северно крило, 3ти етаж, каб. 268 

тел: 02 9308 384

Очакваме ви!