Излезе от печат монография на проф. Николай Бонев

Обект на изследване в монографията са регионалният тектонски строеж и темпоралната еволюция на мезозойските нискостепенни метаморфни скали в редица локалитети на Циркум-Родопския пояс от район с площ 200 х 100 km, разположен от долината на р. Арда в Източни Родопи на територията на Южна България до брега на Егейско море в област Тракия на територията на Северна Гърция, който очертава териториалния обхват на източния ЦРП, включващ още и остров Самотраки в акваторията на Егейско море.

Целта на изследването е с помощта на традиционни и съвременни методи да се прецизира веществената характеристика, да се установи и проследи конкретният ход на структурна и геодинамична еволюция, като се осъществи корелация на източния сегмент от ЦРП.