Пенсионирани членове на катедрата

Доц. д-р Сава Джуранов
Палеонтология
стая 274, тел. 02 9308 331
juranov@gea.uni-sofia.bg

Доц. д-р Димо Димов
Структурна геология на високометаморфни скали, геология на Антарктида и геофизика
стая 275, тел. 9308 431
dimo@gea.uni-sofia.bg

Специалист геолог Ласло Клайн
Геотектоника, структурна геология на магмени и метаморфни скали
стая 282, тел. 02 9308 271
laslo@gea.uni-sofia.bg