Пенсионирани членове на катедрата

Доц. д-р Сава Джуранов †
Палеонтология

Доц. д-р Димо Димов
Структурна геология на високометаморфни скали, геология на Антарктида и геофизика
каб. 275, тел. 9308 431
dimo@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. Ласло Клайн
Геотектоника, структурна геология на магмени и метаморфни скали
каб. 282, тел. 02 9308 271
laslo@gea.uni-sofia.bg