„Геология и проучване на природни ресурси“ – нова специалност в Геолого-географски факултет на СУ

„Геология и проучване на природни ресурси“ е нова специалност в Геолого-географски факултет на Софийския университет, създадена в отговор на търсенето от бизнеса и индустрията.

Бакалавърската програма по „Геология и проучване на природни ресурси” е с четири годишен курс на обучение и цели да подготви профилирани и квалифицирани специалисти с теоретични знания и практически умения в областта на природните ресурси.

КОМПЕТЕНЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

В бакалавърската програма студентите придобиват познания за строежа, историята и геоложките процеси на Земята, минералите и скалите, еволюцията на организмовия свят, различните типове вкаменелости, състава, свойствата и произхода на находищата на природните ресурси, закономерностите при образуването на различните типове полезни изкопаеми, съвременни компютърни технологии и аналитични методи за анализ на природните ресурси и др.

По време на следването си студентите придобиват ключови умения като:

 • извършване на полеви и лабораторни изследвания
 • анализ на публикувани данни
 • анализ на геоложки събития
 • планиране и ръководство на търсещи и проучвателни проекти
 • прилагане на съвременни методи за анализ и използване на информационни технологии
 • интелектуални умения и работа в екип

Завършилите студенти в специалност „Геология и проучване на природни ресурси“ могат да се реализират в следните сфери:

 • геолого-проучвателни и минно-добивни предприятия в страната и чужбина
 • проектантски организации, институти и фирми
 • към отделите на „Пътно строителство“ и строителни компании
 • научни организации и висши училища
 • експерти в РИОПС и т.н.

Новата бакалавърска програма стартира през учебната 2021/2022 година.