Микроскопска лаборатория по Органична петрология

През 2017 г. катедра „Геология, палеонтология и изкопаеми горива“ оборудва нова Микроскопска лаборатория с най-модерната техника за наблюдение и анализ на органично вещество (въглища, скали, които генерират нефт и газ и разсеяно органично вещество). Залата е оборудвана с дарение на фирма „TOTAL Е&П България“.

Микроскопската лаборатория разполага с:

 • Микроскоп Leica DM 2500 P;
 • Микрофотометър MSP 200 с обектив 50x/0.85 OIL P / Coverglass: /ICT upright: /ICR: /thread: M25 / FWD: 0.3;
 • Фотоувеличителен детектор с интерферентен филтър 546nm;
 • Устройство Micout C-mount с lightfibres Shutter/filterchanger и адаптор за Leica Control unit;
 • Специализиран софтуер за инструментален контрол (Softwarepackage) и устройство за съхранение и оценка на данните с тест и протоколи (Systemintegration);
 • Leica MC170 HD Camera;
 • Leica Eyepiece HC PLAN s 10xx/22 Br. M+ Graticule net 10×10 mm + Stage micrometer f. TL, 2 mm=200 div;
 • Стандарти за калибриране RS Gadolin-Gallium-Granat (GGG) R=1,7%, RS Yttrium-Aluminium-Granat (YAG)R=0,9% и Spinell ,R=0,4%;
 • Система за визуализация Samsung 49K5102.

Предназначение и научно приложение на микроскопската система:

Това е най-съвременната техника налична в България за микроскопски наблюдения и по специално за разсеяно и концентрирано органично вещество в скали и въглища. Тя има широко приложение за учебни, научни и изследователски цели.

Основните области на приложения са:

Въглищна геология, Органична петрология, Петрография, Геохимия, Нефтена геология, Датиране по метода на следите, Метаморфна геология, Басейнов анализ и моделиране.

Микроскопската система може да се използва за:

 • Анализ на мацералния състав във въглищата;
 • Измерване на отражателна способност на витринит във въглища;
 • Оценка на термичната зрялост и моделиране на въглеводородо-генериращи седименти;
 • Комплексна оценка на температурните изменения в седиментните скали в съчетание с други популярни методи;
 • Измерване на отражателна способност на витринит в ниско-степенни метаморфни скали при палеотемператури на формиране до 320oC;
 • Диагностика на минерали по отражателната им способност и др.
 • Анализ на броя и дължините на следите при прилагане на датиране по метода на следите (Fission-track dating)

Ръководител: Проф. д-р Ирена Костова
Стая 203A
Тел.: 02 9308 370

Галерия: Микроскопска лаборатория по Органична петрология

Галерия: Микроскопска лаборатория по Органична петрология